nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY I PROMOCJI w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Zarzadzenie Nr 45/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy Górzno
  • Wydział:Referat
  • Miejsce pracyUrząd Miasta i Gminy Górzno
  • StanowiskoReferent ds. pozyskiwania funduszy i promocji
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-26
  • Termin składania dokumentów2019-08-23
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub za pośrednictwem poczty
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Urzędu Miasta i Gminy Górzno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneNa stanowisku referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji może być zatrudniona osoba, która:
   1. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni prawa publicznych,
   2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. posiada wykształcenie wyższe,
   4. posiada łącznie co najmniej 2 letni staż pracy,
   5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
   6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość programów dotyczących środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, programów resortowych ministerstw i instytucji krajowych, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno, znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
   2. wysoka kultura osobista, obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność,
   3. prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Organizowanie i realizowanie procesu pozyskiwania środków pomocowych, w tym:
   a) pozyskiwanie informacji o programach oraz dostępnych środkach i funduszach pomocowych,
   b) inspirowanie działań i podejmowanie czynności mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych,
   c) opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w oparciu o materiały, dokumenty i decyzje przygotowane przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu,
   d) koordynowanie procesu przygotowywania załączników, będących integralną częścią standardowych wniosków o przyznanie dofinansowania projektów,
   e) składanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami i współpraca w tym zakresie z Instytucją Wdrażającą i Instytucją Pośredniczącą,
   f) kontrola i analiza przygotowywanych wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych w tym samodzielne ich przygotowywanie,
   g) przygotowywanie i kontrola sporządzania innych dokumentów (umowy, harmonogramy, zestawienia, sprawozdania) związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
   h) nadzór weryfikacja i prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych,
   i) współpraca przy procesie tworzenia dokumentów strategicznych,
   j) monitorowanie, rozliczanie, ewaluacja wykonania projektów zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzających,
   k) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektów pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,
   l) przygotowywanie i rozliczanie projektów i dokumentów dotyczących programów resortowych ministerstw, przygotowywanie i rozliczanie wniosków z poszczególnych ministerstw i instytucji krajowych,
   2. Przygotowanie, udzielanie dotacji i rozliczanie zadań przekazanych organizacjom pozarządowym.
   3. Organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych w tym prowadzenie obsługi i dokumentacji postępowań, w szczególności protokołów, SIWZ, sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, wprowadzanie do BIP informacji dotyczących zamówień publicznych.
   4. Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno.
   5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
   6. Współpraca ze Stowarzyszeniem „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
   7. W zakresie promocji:
   a) przygotowanie i obsługa prezentacji gospodarczych i turystycznych, wystaw i targów, spotkań tematycznych promujących gminę.
   b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych.
   c) realizacja polityki informacyjnej poprzez rozwijanie współpracy z prasą i innymi środkami masowego przekazu.
   d) przygotowywanie serwisów prasowych.
   e) analizowanie publikacji ukazujących się w środkach masowego przekazu i przygotowywanie odpowiedzi lub sprostowań na zamieszczoną krytykę.
   f) przygotowywanie materiałów do wystąpień publicznych Burmistrza.
   g) popularyzacja problematyki integracji europejskiej.
   h) monitorowanie potrzeb turystów.
   i) koordynowanie imprez kulturalnych o ponadlokalnym i regionalnym znaczeniu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW Wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Agnieszka Nadolska zam. Górzno
  • Uzasadnienie wyboruPani Agnieszka Nadolska spełnia wymagania postawione kandydatowi w procesie naboru do pracy na stanowisko - Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie. Wykazała się dobrą znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmować na stanowisku, uzyskała w rozmowie kwalifikacyjnej najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian