Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, zwany dalej G.O.K. jest gminną instytucją kultury.
Siedziba G.O.K. mieści się w Górznie, przy ul. Rynek, a terenem działania jest Gmina Górzno.
G.O.K. realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.
Organizatorem G.O.K. jest Gmina Górzno.
G.O.K. używa pieczęci z napisem Gminny Ośrodek Kultury w Górznie.

§ 2.

G.O.K. działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz..123 ),
postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁII

Cele działania

§ 3.

Celem G.O.K. jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości a w szczególności:

rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
zespołowe uczestnictwo w kulturze,
edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę,
promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych miasta i regionu z zakresu amatorskiej twórczości artystycznej,
indywidualizacja form aktywności kulturalnej,
masowe imprezy kulturalne.

Zakres Działania

§ 4.

Podstawowym zadaniem G.O.K. jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa Gminy Górzno poprzez:

tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, wspieranie inicjatyw społecznych (szkolnych, stowarzyszeń itp.) związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi i wychowawczymi,
organizację świąt państwowych i gminnych,
organizację i prowadzenie sekcji, kół oraz klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
organizację koncertów, spektakli, wystaw,
organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
organizacje imprez rozrywkowych, turystycznych, ekologicznych,
prowadzenie działalności handlowej.

§ 5.

G.O.K. może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów i zadań statutowych w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych i mieszkańców gminy,
b) prowadzeniu drobnego handlu związanego z zakresem działania G.O.K..
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 6.

Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy
Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Gminy
Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w G.O.K. pracowników.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a)kierowanie bieżącą działalnością,
b)reprezentowanie G.O.K. na zewnątrz Gminy,
c)zarządzanie majątkiem G.O.K.,
d)zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e)wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
f)ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
g)występowanie w zależności od potrzeb z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
h)sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.

§ 7.

Organizację wewnętrzną G.O.K. określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy

§ 8.

Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
Dyrektor kieruje działalnością G.O.K. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy.
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Gminy.

§ 9.

Burmistrz Gminy sprawuje nadzór nad działalnością G.O.K..
Nadzorowi temu podlegają:
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi G.O.K. środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

ROZDZIAŁ IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 10.

Źródłem środków finansowych są:

wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
dotacje z budżetu gminy,
darowizny, spadki, zapisy,
odsetki z lokat budżetowych,
inne dochody dozwolone prawem.

§ 11.

G.O.K. prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Źródłem środków finansowych mogą być także:

1) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury,
2) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu

§ 12.

Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor G.O.K.,Rada Gminy.
Zmiany w Statucie G.O.K. dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>