Statut

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

I. Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Górzno utworzoną w celu świadczenia pomocy społecznej.
Ośrodek obejmuje swoją działalnością gminę Górzno.

 

§2

Siedzibą Ośrodka jest miasto Górzno.
Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę informacyjną o treści: „Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Górznie”.

 

II. Przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§3

Świadczenie pomocy społecznej przez Ośrodek obejmuje w szczególności:

1) udzielanie pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom oraz umożliwienie ich bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2) udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) realizacja zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie lub zadań powierzonych oraz programów rządowych z zakresu pomocy społecznej;
2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
3) przyznawanie i wypłacanie przewidywanych ustawami świadczeń pomocy społecznej;
4) praca socjalna;
5) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz przygotowywanie i realizowanie w tym zakresie programów lokalnych;
6) realizacja innych zadań przewidzianych stosownymi przepisami o pomocy społecznej;

3. Ośrodek wykonuje zadania, o których mowa w punkcie 2 na podstawie:
1) ustawy o samorządzie gminnym;
2) ustawy o pomocy społecznej;
3) ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
4) ustawy o finansach publicznych;
5) innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących pomocy społecznej.

§4

Przy wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z:
1) organami gminy i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi;
2) administracją rządową;
3) pracodawcami;
4) instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami;
5) kościołami i związkami wyznaniowymi;
6) osobami fizycznymi i prawnymi.

 

III. Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§5

Pracą Ośrodka kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka.
Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Gminy.
Kierownik Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, działając w ramach pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Burmistrza Gminy.

§6

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Ośrodka i zasad ich funkcjonowania określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Burmistrza Gminy.

§7

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi. W sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

IV. Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§8

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Górzno posiadającą własny plan finansowy kont w budżecie miasta.

§9

Działalność Ośrodka z zakresu zadań własnych jest finansowana z budżetu Gminy.

§10

Zadania zlecone w działalności Ośrodka finansowane są z budżetu państwa.

V. Przepisy końcowe

§11

1. Zmiany w statucie Ośrodka dokonywane są w trybie jego uchwalenia.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>