Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Rewitalizacja centrów wsi w Szczutowie i Zaborowie poprzez remont świetlic wiejskich w Szczutowie i Zaborowie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno – szkoleniowe”

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.06.2018
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Rewitalizacja centrów wsi w Szczutowie i Zaborowie poprzez remont świetlic wiejskich w Szczutowie i Zaborowie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno – szkoleniowe”
  • Podstawa prawna wydania art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, ze zm.)i § 19, 20, 21 i 22rozporządzeniaMinistraRozwoju iFinansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1911)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian