Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 11.07.2019 ZP.271.9.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1 Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie z dnia 04.07.2019r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na Dz. nr 7086/8, 121/3 położonych w m. Czarny Bryńsk Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na Dz. nr 136/1 obręb Szczutowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 ZP.271.8.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2019/2020 ” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 ZARZĄDZENIE nr 29/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO z dnia 17.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 491/2 o pow. 0,0071 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GÓRZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2018 ROK Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2019 ZP.271.7.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 – Etap II Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2019 ZP.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu Szczegóły