Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu mieszkańców miasta i przewodniczącego zarządu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górzno na lata 2019- 2021 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/18/2018 Rady miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Górzno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług komunalnych w Górznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2026 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” Szczegóły