Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Zarządzenie Nr 35/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy Górzno
  • Wydział:Urząd Stanu Cywilnego
  • Miejsce pracyUrząd Miasta i Gminy Górzno
  • StanowiskoKierownik
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-06-19
  • Termin składania dokumentów2019-07-04
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub za pośrednictwem poczty
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Urzędu Miasta i Gminy Górzno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneNa stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może być zatrudniona osoba, która:
   1. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni prawa publicznych,
   2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. posiada:
   1) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
   2) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,
   3) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
   4. posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
   5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
   6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość pracy w aplikacji „ŻRÓDŁO” do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych,
   2. dobra znajomość przepisów w zakresie: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o odwodach osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,
   3. wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyskrecja, rzetelność, dyspozycyjność;
   4. prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Realizowanie całokształtu spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa prywatnego międzynarodowego, umów międzynarodowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spraw osobowych, a w szczególności:
   1) sporządzanie protokołów i aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego,
   2) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
   3) nanoszenie w aktach wzmianek dodatkowych i przypisków,
   4) przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego,
   5) rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL, sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL oraz inicjowanie postępowań w celu usunięcia niezgodności,
   6) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów,
   7) wydawanie zaświadczeń stwierdzających:
   a) zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
   b) brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
   8) sporządzanie wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie związanych z tym uroczystości,
   9) przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego,
   10) rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP, przenoszenie oraz odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
   11) sporządzanie protokołów oświadczeń składanych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
   12) udzielanie ślubów cywilnych w USC i poza USC,
   13) prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego,
   14) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
   15) prowadzenie archiwum USC zgodnie z ustawą o archiwach państwowych,
   16) prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego.
   2. Realizowanie całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w szczególności:
   1) prowadzenie ewidencji ludności,
   2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
   3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
   4) prowadzenie w systemie PUMA rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
   5) udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców,
   6) prowadzenie rejestru wyborców,
   7) wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
   8) wprowadzania danych osobowych i ich aktualizacja w aplikacji ŹRÓDŁO,
   9) poświadczanie życia i zamieszkiwania mieszkańców Gminy,
   10) sporządzanie wykazów osobowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
   3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. wyborów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>