Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I. Podmioty uprawnione:
Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

II. Wysokość kwoty dofinansowania:
Koszt kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu:

  • 8081,000 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy

  • 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

III.  Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Załączniki do wniosku ( oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
  • dyplom lub zaświadczenie potwierdzające, zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego zgodnie z przepisami,
  • umowa o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego w czasie trwania nauki),
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółęk.

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

V. Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania.

VI. Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VII. Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

VIII. Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miasta i Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, tel. 566448360-Pani Urszula Reklin.

IX. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej.

Załączniki:

XLSXFormularz informacji (76,61KB)
DOCXOświadczenie bycia lub nie rzemieślnikiem (15,47KB)
DOCOświadczenie koszty (35,50KB)
DOCXOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii (14,76KB)
DOCXOświadczenie o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą (13,14KB)
DOCXOświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy (13,56KB)
DOCOświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (39,00KB)
DOCOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (32,50KB)
DOCOświadczenie wspólnika spółki (32,50KB)
DOCOświadczenie wspólnika spółki pomoc (66,50KB)
DOCWniosek dla pracodawcy (49,50KB)
DOCZawiadomienie o zawarciu umowy (48,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego