Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 07-06-2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rok podjęcia (podpisania):
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
-
Data podjęcia (podpisania):
07-06-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
17/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podstawa prawna wydania:
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i wykonaniu Uchwały nr LI/284/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zarządzenie Nr 17/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 07-06-2024

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i wykonaniu Uchwały nr LI/284/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Konkursową w składzie: Agnieszka Nadolska – przewodnicząca, Krystyna Jankowska – członek, Anna Krajnik – członek, Renata Czerwińska – członek reprezentujący stowarzyszenie.
W celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego powołuje się Komisję
2. Komisja działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania w zakresie: a) Organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Górzno;

b) Upowszechniania sportu i turystyki w Mieście i Gminie Górzno;

c) Ochrona i promocja zdrowia;

d) Pielęgnowanie, upamiętnianie, propagowanie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Górzno lokalnej historii i tradycji.


2. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Jacek Ruciński

 

PDF   Zarządzenie Nr 172024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 07-06-2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań . przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.pdf (621,20KB)

DOCXZałącznik nr a1 172024.docx (7,65KB)

DOCXZałącznik nr a2 172024.docx (7,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego